ISO 9001 och 14001 certifiering

Som en del av Energi Danmark koncernens strategi om att säkra kvalitet och effektivitet implementerades under 2014 ISO-certifiering enligt 9001-14001 standard i samtliga bolag inom koncernen. Energi Sverige ser mycket positivt på införandet av ISO-certifiering i verksamheten och vi ser även stora fördelar för koncernen som helhet.

- "För oss på Energi Sverige innebär ISO-certifieringen ett viktigt kvitto för både oss själva och våra kunder att vi har tillförlitliga kvalitetsrutiner som en försäkran om att vi arbetar korrekt och effektivt. Även om vi alltid upplevt oss själva som strukturerade så hjälper själva implementeringen oss med att kommunicera och tydliggöra våra flöden, rutiner och arbetssätt både internt och externt", säger VD Ulf Dahlin.

Ur ett koncernmässigt perspektiv finns det många värdefulla synergier att vinna. Certifieringen tydliggör för våra kunder att de bemöts av samma kvalitet och kunskap inom koncernen oavsett i vilket land de samarbetar med oss. Kvalitén i de uppdrag vi utför är helt essentiellt för våra kunder och just att kunna säkerställa leveranser kvalitetsmässigt inom hela Norden är något som ytterligare stärker vår position på marknaden.

Certifieringen i ISO 14001 innebär även att Energi Danmark koncernen får en övergripande internationell standard för miljöpåverkan. ISO 14001 fastställer krav på innehållet i miljöledningssystemet som ska uppfyllas för att erhålla certifieringen. Innehållet omfattar företagets miljöpolitik, planering, uppstart, drift, kontroll och avvikelserapportering samt granskning av ledningen.

- "ISO 14001 stämmer väl in på våra satsningar inom miljöområdet", säger Ulf Dahlin och fortsätter; -"Vi är redan framgångsrika i vår försäljning av Bra Miljöval El nationellt och certifieringen som sådan stärker oss rent försäljningsmässigt i upphandlingar där kraven på leverantörerna med all rätt, vässas kontinuerligt. Det är något som triggar oss som organisation, jag kan intyga att vi som arbetar på Energi Sverige stimuleras av kunder som ställer krav och där vi utmanas att hela tiden leverera kunskap, kraft och kvalitet i våra processer till kunderna", avslutar Ulf Dahlin.

ISO 14001 innebär att Energi Danmark koncernen intar en internationell standard gällande miljöpåverkan.