Balansansvar

eSett är sedan 2017 gemensamt ansvarig för balansansvaret för elmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. 2010 kom förslaget att Fingrid, Svenska Kraftnät och Statnett skulle gå samman i ett gemensamt projekt Nordic Imbalance Settlement (NBS). Detta gjordes som ett viktigt steg för att få en helt gemensam fungerande nordisk elmarknad. eSett hanterar idag balansansvaret för alla tre länderna och har i Sverige tagit över balansansvaret för den svenska marknaden från Svenska Kraftnät. eSett ansvarar för och hanterar även delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte gemensamt för de tre nordiska länderna.

Alla elbolag betalar avgifter till eSett, en kostnad för att vi ska kunna använda oss av elnätet för elleverans till våra kunder. Avgifterna för det svenska elnätet sätts efter övergången till eSett i Euro och inte som tidigare i SEK. Detta medför att kostnaden för avgifterna räknas om efter gällande valutakurs. Avgifterna kommer därför att variera månadsvis på våra kunders fakturor och beroende på om valutakursen är hög eller låg kommer kostnaden att justeras upp alternativt ner.

 

Svenska Kraftnäts styrelse har fattat beslut om avgifter för 2020

 Svenska kraftnäts förbrukningsavgift höjs med ca 35 % vilket ger en kostnad på 0,720 eur/MWh. Höjningen ska bidra till att möjliggöra en effektiv, robust och säker framtida systemdrift. Effektreservsavgiften sjunker med ca 11 % till en kostnad på 0,31 euro/MWh. På www.svk.se finner du mer information.