Sekretess- och cookiepolicy


Denna sekretess- och cookiepolicy (”Sekretess- och cookiepolicy”) gäller www.energi-sverige.se (”Webbplatsen”) som ägs och drivs av Energi Danmark A/S, Hedeager 5, 8200 Aarhus N, Danmark, CVR-nr 17225898 (”Energi Danmark A/S”). Energi Danmark är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som vi behandlar.

1. Vilka uppgifter samlas in?

Energi Danmark kan behandla följande uppgifter som du kan ha uppgett på webbplatsen, eller som registreras med hjälp av cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i webbläsaren för att känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen.

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Andra uppgifter som t.ex. organisationsnummer som du anger när du använder webbplatsen.
 • Uppgifter som du uppger vid kontakt med Energi Danmark.
 • Information om dina besök på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, datatrafik, lokaliseringsdata och andra kommunikationsdata.
 • Uppgifter om din smartphone, surfplatta eller dator, inklusive IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare.

Energi Danmark kan också behandla uppgifter om dig som erhålls från koncernanknutna företag eller som är offentligt tillgängliga.

2. För vilka ändamål används de insamlade uppgifterna?

 • För att se till att webbplatsens innehåll visas på det sätt som är mest effektivt för dig.
 • För att kontakta dig om nyheter, information, produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig och i de fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål eller då lagstiftningen tillåter att Energi Danmark kontaktar dig utan ditt föregående samtycke.
 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra din interaktion med webbplatsen.
 • För att ge dig en översikt över faktureringsinformation och liknande.
 • För att kommunicera med dig.
 • För systemadministration.
 • För att mäta trafiken på webbplatsen. Syftet är dessutom närmare specificerat nedan:

Syftet med cookies:

Interna/förstapartscookies

Externa/tredjepartscookies

Tekniska funktioner

Nej

Ja

Mätning av internettrafik

Nej

Ja

Annonsutveckling (annonsutveckling, frekvens etc.)

Nej

Ja

Beteendemarknadsföring

Nej

Nej

 
3. Var och hur lagras dina personuppgifter?

Energi Danmark har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust, förstöring eller skada på personuppgifter genom olyckshändelse eller obehörig behandling samt mot att de kommer till obehörigs kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid mot gällande lagstiftning eller denna sekretess- och cookiepolicy.

Alla uppgifter som Energi Danmark tar emot lagras på en säker server. Dina personuppgifter lagras alltså på servrar med begränsad åtkomst som är placerade i övervakade anläggningar som kontrolleras löpande för att avgöra om våra personuppgifter hanteras korrekt.

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Hur lång tid som cookies sparas kan variera, men normalt sett raderas de automatiskt efter 12–24 månader. Dock kan vissa cookies som till exempel undantagscookies (opt-out) sparas i upp till 10 år om man inte själv raderar dem dessförinnan. Obervera att cookies förnyas vid varje besök.

Om du vill radera eller blockera cookies, följ denna vägledning: https://cookiecontroller.com/.

Om du vill blockera cookies för Google Analytics kan du göra det här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


4. Vidarebefordras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter överlämnas aldrig till tredjepart försåvitt du inte själv uttryckligen har godkänt detta. Energi Danmark samlar dessutom inte in några personuppgifter utan att du själv har överlämnat dessa uppgifter till oss.

Energi Danmark kan dock överlämna dina personuppgifter till andra företag inom koncernen i enlighet med gällande lagstiftning och denna sekretess- och cookiepolicy. I vissa fall kan dina personuppgifter komma att sändas till tredjeland.

5. Dina rättigheter

Du har på begäran rätt att få veta vilka personuppgifter Energi Danmark behandlar om dig och att få eventuella fel rättade. Du har rätt att få information om följande:

 • Vilka uppgifter som behandlas.
 • Källan som uppgifterna har samlats in från.
 • Ändamålet med behandlingen.
 • Till vilka mottagare eller grupper av mottagare som uppgifter överlämnas
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår vanliga generella radering uppnås.
 • Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har i vissa fall rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke eller utnyttja ovanstående rättigheter. Du kan göra detta genom att kontakta oss på något av de sätt som beskrivs nedan under punkt 7.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter från och med ditt tidigare givna samtycke fram till den tidpunkt då du återkallar samtycket. Om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den tidpunkt då du gör detta.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om den registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk

6. Ändring av sekretess- och cookiepolicyn

Energi Danmark uppdaterar löpande sin sekretess- och cookiepolicy. Alla ändringar publiceras på webbplatsen.

7. Kontakta oss

Om du har frågor om sekretess- och cookiepolicyn eller användning av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på gdpr@energi-sverige.se.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datatilsynet.dk.