Vindkraft en förnybar energikälla

Vindkraft

Balansansvar för vindkraftsproduktion är ett av våra kunskapsområde. Vi har idag balansansvar för ca 500 vindkraftverk. Detta i kombination med en aktiv förvaltning gör att vi kan ge vindkraftsägare en stabil avkastning på sin investering.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen, den har liten påverkan på den biologiska mångfalden och är därför en viktig energikälla när det gäller att minska koldioxidutsläppen. 2020 fanns det i Sverige ca 4 360 vindkraftverk.
Vindenergi kan inte lagras – och vi kan inte påverka när, var och hur det blåser – därför är det viktigt att vindkraften kan balanseras av andra kraftkällor. Vattenkraftens roll blir därför viktigare i takt med att andelen vindkraft ökar.
Sverige är ett vindrikt land med mycket kust och hav. Vi är ett land med goda förutsättningar för vindkraft.

Visste du att:

  • Vindkraftstekniken började utvecklas på allvar i slutet av 1970-talet för att minska oljeberoendet.
  • Vindkraftverk är miljövänliga och alstrar inga utsläpp.
  • Ett vindkraftverks livslängd beräknas till minst 25 år.
  • Vindkraftverk börjar producera el vid 4 m/s.
  • Vindkraftverk slutar av säkerhetsskäl att producera el vid 25m/s.
  • Vindkraftverk drivs indirekt av solen, när solen värmer upp jorden, värmer den upp atmosfären. Varm luft är lättare än kall och stiger därför uppåt.