Balansansvar & avgifter - Energi Försäljning Sverige

Balansansvar

eSett är sedan 2017 gemensamt ansvarig för balansansvaret för elmarknaderna i Finland, Norge och Sverige. 2010 kom förslaget att Fingrid, Svenska Kraftnät och Statnett skulle gå samman i ett gemensamt projekt Nordic Imbalance Settlement (NBS). Detta gjordes som ett viktigt steg för att få en helt gemensam fungerande nordisk elmarknad. eSett hanterar idag balansansvaret för alla tre länderna och har i Sverige tagit över balansansvaret för den svenska marknaden från Svenska Kraftnät. eSett ansvarar för och hanterar även delar av avräkning, fakturering och informationsutbyte gemensamt för de tre nordiska länderna.

Alla elbolag betalar avgifter till eSett, en kostnad för att vi ska kunna använda oss av elnätet för elleverans till våra kunder. Avgifterna för det svenska elnätet sätts efter övergången till eSett i Euro och inte som tidigare i SEK. Detta medför att kostnaden för avgifterna räknas om efter gällande valutakurs. Avgifterna kommer därför att variera månadsvis på våra kunders fakturor och beroende på om valutakursen är hög eller låg kommer kostnaden att justeras upp alternativt ner.

 

Svenska Kraftnäts styrelse har fattat beslut om avgifter för 2023

Svenska Kraftnäts avgifter för 2023