Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är kärnan i allt vi tar oss för i koncernen – kärnan i produkterna till våra kunder och kärnan i hur vi tänker och driver den dagliga verksamheten. Utan professionell hantering av både kort och långsiktiga risker kan vi inte uppnå en hållbar koncern som både idag och i framtiden kan leverera goda resultat och god service till våra kunder och investerare. Hållbarhet vilar på god riskhantering och goda resultat i en ekonomiskt sund och välfungerande koncern som är väl rustad för framtida utmaningar.

 

Energi Danmark koncernens affärsmodell bygger på att verksamheten är en av de ledande energihandelsbolagen i Nordeuropa. Våra aktiviteter omfattar:

Når man handler med energiprodukter på forskellige markeder, bliver risikostyring en del af forretningsmodellen.
  • Försäljning av el – både fysisk och ekonomisk – framförallt till kunder i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Tyskland
  • Köp av el – både fysisk och ekonomisk – från Nord Pool, Nasdaq, andra börser, motparter, kraftverk, vindkraftsanläggningar mfl
  • Handel med CO2-certifikat
  • Handel med gas
  • Portföljförvaltning och rådgivning
  • Handel med gröna certifikat
  • Drift av egna vindkraftverk
  • Handel med el över gränserna i Europa
  • Handel på balansmarknaderna
  • Köp och försäljning av andra energirelaterade råvaror

När man handlar med energiprodukter på olika marknader blir riskhantering en mycket viktig del av affärsmodellen. Energi Danmark koncernen är utsatt för olika typer av risker, relaterade till bl. a. marknad, likviditet, kreditvillkor, volym, valutakurser, driftsvillkor och räntenivåer.

För att kunna hantera dessa risker har de delar av organisationen som ansvarar för sälj, inköp och handel relevanta riskhanteringsprocesser och interna kontroller inlagt i sin dagliga verksamhet. Ansvaret för att mäta och värdera riskexponering och att ha kontroll på att riskbegränsningar följs ligger hos Risk Management. Risk Management arbetar oberoende från de avdelningar som hanterar riskerna. Styrelsen fastställer gränserna för den acceptabla exponeringsrisken. Risk Management jämför dagligen de faktiska exponeringsnivåerna med de som styrelsen fastställt. Om dessa skulle överskridas, ska styrelsen omedelbart informeras om detta och exponeringen ska minskas så den hamnar under de satta gränserna.

All verksamhet relaterad till riskhantering utförs av specialister med anpassad kompetens, erfarenhet och tillsynsmöjlighet. Styrelsen granskar och fastställer regler för hantering av risker som marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. Läs mer om de olika riskerna här.