Miljö & klimat | Vi bidrar till utveckling av hållbar energi

Miljö & klimat

I Energi Danmark koncernen tar vi ansvar för klimatproblematiken. Vi har en övergripande miljö och klimatpolicy för att kunna bidra till utvecklingen av förnybar energi. För att detta ska leda till konkreta åtgärder väljer vi att investera i, bygga och driva vindkraftverk genom vårt dotterbolag Energi Danmark Vind.

Tack vare detta har vi flyttat oss från att bara vara ett finansiellt energiföretag till att även ha fysisk produktion. Med investeringar i nya vindkraftverk hoppas vi kontinuerligt kunna öka nettomängden förnybara energikällor i Danmark till förmån för framtidens miljö.

 

Energi Sverige med fokus på miljövänlig el

Under 2015 sålde Energi Sverige 1,340 TWh Bra Miljöval, en ökning från 2014 då vi som nummer ett i Sverige sålde 1,2 TWh.

Under 2015 klarade vi utmaningen att i samarbete med Naturskyddsföreningen sälja Bra Miljöval El till många av våra kunder. Vårt arbete är ett bra bidrag till en bättre miljö och vi är väldigt tacksamma att våra kunder känner detta ansvar och på sitt sätt bidrar till en ökning av användandet av grön el. Tack vare våra kunders inköp och vår försäljning om 1340 GWh el märkt Bra Miljöval avsattes 3,7 miljoner till miljöförbättrande projekt och energieffektiviseringsåtgärder. Pengar som ytterliggare bidrar till en förbättring när det gäller vår miljö och vårt miljötänk.

El som är miljömärkt med Bra Miljöval skiljer sig från “vanlig” förnybar el genom att den även tar stor miljöhänsyn utöver att vara förnybar. Exempel på sådan hänsyn är att vattenkraft måste följa vattendragens naturliga flöden och vindkraft inte får stå i känsliga naturområden.

Läs mer om vår miljö.

Inriktning på förnybar energi

Energi Danmark Vinds mål är att bidra aktivt till samhället med mindre koldioxidutsläpp och en minskning av användandet av fossila bränslen. Genom att bygga upp koncernens vindportfölj kan vi leverera större mängder av miljövänlig el till elnätet. När ett projekt avslutas kan ett vindkraftverk antingen ingå i koncernens drift och stötta vår egen konsumtion eller säljas till kunder som vill investera i hållbar energi.

 

EDV har deltagit i implementeringen av nya vindenergianläggningar i det danska elnätet motsvarande en årsproduktion på 265.000 MWh, detta motsvarar förbrukningen i ca 58.900 hushåll. (tabell i DKKR)

ISO standard i fortsatt blickfång

2014 ISO-certifierades Energi Danmark koncernen för att kunna tillmötesgå de krav som våra intressenter ställer och kommer att ställa framöver. Energi Danmark koncernen blev därför ISO-certifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Med ISO 9001 har vi implementerat ett kvalitetsstyrningssystem som omfattar faciliteter, personal, utbildning och servicefunktioner. ISO 14001 är ett miljöstyrningssystem som ger oss ett praktiskt verktyg vi kan använda till att kontrollera vår miljöpåverkan. Vi kan därigenom löpande förbättra vår miljöstandard. Genom att luta oss mot ISO 14001 i våra egna KPI:er (Key Performance Indicators) kan vi hålla koll på oss själva och de mål vi sätter upp. Detta innebär att vi kan använda KPI:erna när vi utvärderar tidigare prestationer och samtidigt använda dem för att sätta upp nya mål.

Vi vet att våra kunder och investerare ställer höga krav på oss som samarbetspartners och därför är vår strategiska satsning på hållbarhet en viktig del av vår verksamhet. Vi gör därför löpande interna kontroller med fokus på våra främsta intressenter: kunder, investerare och engagerade medarbetare.